REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW ELEKTRONICZNYCH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PRZEZ MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI WEJHEROWO SP. z o.o., zwany Regulaminem MZK WEJHEROWO

  Warunkiem skorzystania z systemu internetowej sprzedaży biletów elektronicznych jest:
  • Posiadanie aktywnej karty elektronicznej wydanej lub spersonalizowanej w systemie karty elektronicznej MZK Wejherowo, lub ZKM w Gdyni lub ZTM w Gdańsku,
  • Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu MZK WEJHEROWO, które jednocześnie stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązania między Klientem, a Miejskim Zakładem Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. w Wejherowie, oraz
  • Spełnienie następujących wymagań technicznych:
   • dostęp do sieci Internet,
   • zainstalowanie w systemie przeglądarki internetowej np. Internet Explorer 11.0 (lub nowsza) albo przeglądarki kompatybilnej.
  • Instrukcja obsługi systemu MZK Wejherowo dostępna jest na stronie w zakładce
   "Internetowy system obsługi karty elektronicznej"
  • Jeżeli Użytkownik nie akceptuje w pełni przedstawionych warunków i/albo nie spełnia wymagań technicznych, dalsze korzystanie z systemu jest niemożliwe.

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§1.

  Zakres stosowania.
  • Regulamin MZK Wejherowo ma zastosowanie do:
   • zakupu elektronicznych biletów komunikacji miejskiej zgodnych z Taryfą biletową MZK Wejherowo, Taryfą biletową MZKZG, Taryfą biletową ZKM w Gdyni, Taryfą biletową ZTM w Gdańsku, Taryfą biletową PKP SKM w Trójmieście, a oferowanych przez Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. przy pomocy internetowego systemu sprzedaży biletów elektronicznych, zwanego dalej "systemem MZK Wejherowo" i określa:
    • warunki i zasady korzystania z systemu MZK Wejherowo;
    • zasady:
     • zakupu biletów elektronicznych,
     • zawarcia umowy przewozu,
     • anulowania transakcji,
     • składania i rozpatrywania wniosków reklamacyjnych,
     • wystawiania e-faktur VAT;
    • prawa i obowiązki Stron (Klienta, Pasażera oraz MZK Wejherowo).
  • Użyte w Regulaminie MZK Wejherowo określenia oznaczają:
   • MZK Wejherowo - Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o., 84-200 Wejherowo, ul. Tartaczna 2, zarejestrowana w krajowym rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000073144, NIP 588-19-99-910;
   • MZKZG - Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej,
    80-247 Gdańsk, ul. Sobótki 9, NIP 957-097-61-68;
   • ZKM w Gdyni - Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni, 81-244 Gdynia, ul. Zakręt do Oksywia 10, NIP 586-105-12-14;
   • ZTM w Gdańsku - Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku, 80-874 Gdańsk, ul. Na Stoku 49, NIP 583-289-40-80;
   • PKP SKM w Trójmieście – PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście, 81-002, ul Morska 350A, NIP 958-13-70-512;
   • system MZK Wejherowo - system internetowej sprzedaży biletów elektronicznych komunikacji miejskiej - system umożliwiający osobie w nim zarejestrowanej, zwanej dalej Klientem, zawarcie przez internet umowy zakupu elektronicznych biletów komunikacji miejskiej, na swoją rzecz lub na rzecz osoby trzeciej, zwanej dalej Pasażerem;
   • Klient - osoba dokonująca płatności on-line;
   • płatność on-line - opłacenie należności przy wykorzystaniu:
    • eCard karty płatniczej własnej lub firmy, na rzecz której zakupione zostaną elektroniczne bilety komunikacji miejskiej), albo
    • e-przelewu internetowego on-line.
    Obsługiwane standardy kart płatniczych oraz przelewy internetowe wskazane są na stronie systemu MZK Wejherowo, w linku "wykaz dostępnych kanałów płatności";

   • umowa zakupu i przewozu - umowa zawarta za pomocą systemu MZK Wejherowo na przewóz osób w komunikacji miejskiej wg taryf oferowanych przez MZK Wejherowo, Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej, Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni, Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku, PKP SKM w Trójmieście;
   • AKCEPT - zgoda na wystawianie i odbiór faktury VAT drogą elektroniczną;
   • Pasażer - osoba, która posiada bezkontaktową kartę elektroniczną wydaną lub spersonalizowaną w systemie karty elektronicznej MZK Wejherowo lub ZKM Gdynia lub ZTM Gdańsk;
   • bilet elektroniczny - imienna lub na okaziciela bezkontaktowa karta elektroniczna potwierdzająca zawarcie umowy zakupu i przewozu z zapisanymi w jej procesorze zakupionymi biletami tj.:
    • elektroniczne bilety okresowe o oznaczonym okresie ważności, pełnopłatne lub ulgowe, , zgodne z ofertą taryfową, zamieszczoną na stronie "MZK Wejherowo"
    • elektroniczne bilety jednoprzejazdowe na jeden przejazd w formie impulsów, pełnopłatne lub ulgowe, zgodne z ofertą taryfową, zamieszczoną na stronie "MZK Wejherowo".
    • elektroniczne bilety okresowe o oznaczonym okresie ważności, pełnopłatne lub ulgowe, , zgodne z ofertą taryfową, zamieszczoną na stronie "MZKZG"
    • elektroniczne bilety okresowe o oznaczonym okresie ważności, pełnopłatne lub ulgowe, , zgodne z ofertą taryfową, zamieszczoną na stronie "ZKM w Gdyni"
    • elektroniczne bilety okresowe o oznaczonym okresie ważności, pełnopłatne lub ulgowe, , zgodne z ofertą taryfową, zamieszczoną na stronie "ZTM w Gdańsku"
    • elektroniczne bilety łączone okresowe, składające się z biletu komunalnego emitowanego przez MZKZG oraz biletu kolejowego emitowanego przez PKP SKM w Trójmieście, o oznaczonym jednakowym okresie ważności, pełnopłatne lub ulgowe – ulgi ustanowione w Taryfie biletowej przez emitenta biletu – zgodne z ofertą Taryfową zamieszczoną na stronie "MZKZG" i "PKP SKM w Trójmieście"

    Postanowienia taryfowe o przewozie osób i opłaty stosowane przez MZK Wejherowo określone są odpowiednio w Taryfie przewozowej oferowanej na stronie internetowej "www.mzkwejherowo.pl", "www.mzkzg.org", "www.zkmgdynia.pl", "www.ztm.gda.pl", "http://skm.pkp.pl"

    W celu dokonania właściwego wyboru biletu, pasażer przed zakupem przez Internet powinien zapoznać się ze szczegółowymi warunkami Taryfy opłat oraz Uprawnieniami do przejazdów ulgowych i bezpłatnych danego emitenta biletu.

    Jeżeli podczas kontroli biletów pasażer okaże niewłaściwy bilet, kontroler biletów zobowiązany jest nałożyć opłatę dodatkową, a MZK Wejherowo, lub ZKM w Gdyni lub ZTM w Gdańsku lub SKM w Trójmieście nie będzie miał możliwości formalno - prawnych uwzględnienia odwołania.

§2.

  • Warunki i zasady korzystania z systemu MZK Wejherowo. System MZK Wejherowo umożliwia korzystanie z następujących kont użytkowników:
   • konto indywidualne Klienta - osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, albo
   • konto Płatnika, dla którego wystawiana jest faktura VAT na rzecz firmy.
  • Raz zadeklarowany typ konta nie podlega zmianie.
  • Płatnik, który po raz pierwszy zamierza skorzystać z systemu MZK Wejherowo, powinien:
   • zarejestrować się w systemie ustalając oraz wprowadzając do formularza rejestracyjnego:
    • numer karty elektronicznej;
    • adres poczty elektronicznej;
    • generowane przez System MZK Wejherowo hasło dostępu, a w przypadku zamawiania e-faktury VAT dodatkowo - w formularzu rejestracyjnym:
     • wypełnić pole "Generuj fakturę elektroniczną";
     • wprowadzić nazwę i adres firmy, numer NIP w formularzu AKCEPT;
     • podpisać i wysłać formularz AKCEPT-u do MZK Wejherowo.
   • zaakceptować Regulamin MZK Wejherowo przy użyciu przycisku "Zgadzam się z warunkami Regulaminu MZK Wejherowo".
   • złożyć pisemną zgodę na wystawianie faktur elektronicznych, jeżeli Klient żąda potwierdzenia dokonania zakupu biletów elektronicznych fakturą elektroniczną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2010r. (Dz. U. 2010 r. ,nr 249, poz. 1661 z późn. zm.).
   • w celu realizacji internetowej sprzedaży biletów, Klient powinien ponadto każdorazowo zalogować się w systemie pobierania opłat przy pomocy bezkontaktowej karty elektronicznej poprzez podanie numeru karty elektronicznej spersonalizowanej w MZK Wejherowo lub ZKM Gdynia lub ZTM Gdańsk i kodu dostępu.

Rozdział 2
Warunki handlowe

§3.

  • Zakup elektronicznych biletów komunikacji miejskiej MZK Wejherowo lub MZKZG w systemie MZK Wejherowo dokonywać można korzystając ze strony www.mzkwejherowo.pl dla wszystkich rodzajów biletów oferowanych w Taryfie MZK Wejherowo i wybranych rodzajów biletów oferowanych w Taryfie MZKZG lub strony www.mzkzg.org lub www. zkmgdynia.pl lub www.ztm.gda.pl dla wybranych rodzajów biletów oferowanych w Taryfie biletowej MZKZG - przez całą dobę z dopuszczalnymi przerwami spowodowanymi koniecznością konserwacji systemów informatycznych. MZK Wejherowo umożliwia Klientom wybór i zakup odpowiedniego rodzaju biletów:
   • elektroniczne bilety okresowe o określonym w taryfie okresie ważności i cenie;
   • elektroniczne bilety jednoprzejazdowe, pełnopłatne i ulgowe, w formie impulsów tzw. "ładowanie portmonetki", gdzie minimalna kwota zakupu nie może być mniejsza niż 20 zł.
  • Zakup elektronicznych biletów komunikacji miejskiej ZKM w Gdyni w systemie MZK Wejherowo dokonywać można korzystając ze strony www.zkmgdynia.pl dla wszystkich rodzajów biletów oferowanych w Taryfie ZKM w Gdyni - przez całą dobę z dopuszczalnymi przerwami spowodowanymi koniecznością konserwacji systemów informatycznych. ZKM w Gdyni umożliwia Klientom wybór i zakup odpowiedniego rodzaju biletów:
   • elektroniczne bilety okresowe o określonym w taryfie okresie ważności i cenie;
  • Zakup elektronicznych biletów komunikacji miejskiej ZTM w Gdańsku w systemie MZK Wejherowo dokonywać można korzystając ze strony www.ztm.gda.pl dla wszystkich rodzajów biletów oferowanych w Taryfie ZTM w Gdańsku - przez całą dobę z dopuszczalnymi przerwami spowodowanymi koniecznością konserwacji systemów informatycznych. ZTM w Gdańsku umożliwia Klientom wybór i zakup odpowiedniego rodzaju biletów:
   • elektroniczne bilety okresowe o określonym w taryfie okresie ważności i cenie;
  • Zakup elektronicznych biletów łączonych komunikacji miejskiej i kolejowej w systemie MZK Wejherowo dokonywać można korzystając ze strony www.mzkzg.org i www.pkp.skm.pl dla wybranych rodzajów biletów oferowanych w Taryfie MZKZG oraz wybranych biletów PKP SKM - przez całą dobę z dopuszczalnymi przerwami spowodowanymi koniecznością konserwacji systemów informatycznych. MZK Wejherowo umożliwia Klientom wybór i zakup odpowiedniego rodzaju biletów:
   • elektroniczne bilety łączone okresowe, składające się z biletu komunalnego emitowanego przez MZKZG oraz biletu kolejowego emitowanego przez PKP SKM w Trójmieście, o oznaczonym jednakowym okresie ważności, pełnopłatne lub ulgowe – ulgi ustanowione w Taryfie biletowej przez emitenta biletu – zgodne z ofertą Taryfową zamieszczoną na stronie MZKZG i PKP SKM w Trójmieście;

§4.

  • Zakupu elektronicznych biletów na kartę elektroniczną, o których mowa:
   • w §3 pkt.1 ust.1,w §3 pkt.2 ust.1,w §3 pkt.3 ust.1,w §3 pkt.4 ust.1 - należy dokonać najpóźniej na 24 godziny dnia roboczego przed planowanym terminem rozpoczęcia ważności biletu;
   • w §3 pkt.1 ust.2 - należy dokonać na 4 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia ważności biletu.
   • Dla biletu metropolitalnego 24 - godzinnego i 72 - godzinnego zakup biletu należy dokonać na 4 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia ważności biletu.

§5.

  Zawarcie umowy przewozu.
  • Gotowość biletu do wykorzystywania w przejazdach i zawarcie umowy przewozu następuje po dokonaniu płatności on-line (po uzyskaniu potwierdzenia realizacji transakcji) i dokonaniu:
   • dla biletów okresowych, których emitentem jest MZK Wejherowo - automatycznego zapisania biletu na kartę elektroniczną w dowolnym kasowniku biletów elektronicznych zainstalowanym w pojeździe dokonane podczas wykonywania pierwszej jazdy lub w infoterminalu, lub poprzez czytnik kontrolera biletów MZK Wejherowo, ZKM Gdynia, ZTM Gdańsk lub PKP SKM w Trójmieście w terminie od dnia poprzedzającego rozpoczęcie ważności do dnia zakończenia ważności;
   • dla biletów okresowych, których emitentem jest Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej - automatycznego zapisania biletu na kartę elektroniczną w dowolnym kasowniku biletów elektronicznych zainstalowanym w pojeździe MZK Wejherowo, dokonane podczas wykonywania pierwszej jazdy lub w infoterminalu, lub poprzez czytnik kontrolera biletów MZK Wejherowo, ZKM Gdynia, ZTM Gdańsk lub PKP SKM w Trójmieście w terminie od dnia poprzedzającego rozpoczęcie ważności do dnia zakończenia ważności;
   • dla biletów okresowych, których emitentem jest ZKM w Gdyni - automatycznego zapisania biletu na kartę elektroniczną poprzez czytnik kontrolera biletów MZK Wejherowo, ZKM Gdynia, ZTM Gdańsk lub PKP SKM w Trójmieście w terminie od dnia poprzedzającego rozpoczęcie ważności do dnia zakończenia ważności;
   • dla biletów okresowych, których emitentem jest ZTM w Gdańsku - automatycznego zapisania biletu na kartę elektroniczną poprzez czytnik kontrolera biletów MZK Wejherowo, ZKM Gdynia, ZTM Gdańsk lub PKP SKM w Trójmieście w terminie od dnia poprzedzającego rozpoczęcie ważności do dnia zakończenia ważności;
   • dla biletów okresowych, dla których data rozpoczęcia ważności jest wcześniejsza lub równa dacie zakupu biletu, automatyczne zapisanie biletu na kartę elektroniczną nastąpi w dowolnym kasowniku biletów elektronicznych zainstalowanym w pojeździe, podczas wykonywania pierwszej jazdy po upływie 4 godzin od otrzymania potwierdzenia dokonania zapłaty lub podczas pierwszej kontroli biletów do dnia zakończenia ważności;
   • dla biletów jednoprzejazdowych, których emitentem jest MZK Wejherowo - automatyczne zapisanie biletu na kartę elektroniczną nastąpi w dowolnym kasowniku biletów elektronicznych zainstalowanym w pojeździe, podczas wykonywania pierwszej jazdy po upływie 4 godzin od otrzymania potwierdzenia dokonania zapłaty lub podczas pierwszej kontroli biletów;
   • dla biletów łączonych okresowych, których emitentem jest Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej i PKP SKM w Trójmieście- automatycznego zapisania biletu łączonego na kartę elektroniczną w dowolnym kasowniku biletów elektronicznych zainstalowanym w pojeździe MZK Wejherowo, dokonane podczas wykonywania pierwszej jazdy lub w infoterminalu, lub poprzez czytnik kontrolera biletów MZK Wejherowo, ZKM Gdynia, ZTM Gdańsk lub PKP SKM w Trójmieście w terminie od dnia poprzedzającego rozpoczęcie ważności do dnia zakończenia ważności;
   • dla biletów metropolitalnych 24 - godzinnych i 72 - godzinnych - automatyczne zapisanie biletu na kartę elektroniczną nastąpi w dowolnym kasowniku biletów elektronicznych zainstalowanym w pojeździe, podczas wykonywania pierwszej jazdy po upływie 4 godzin od otrzymania potwierdzenia dokonania zapłaty lub podczas pierwszej kontroli biletów lub w infoterminalu lub poprzez czytnik kontrolera biletów MZK Wejherowo, ZKM Gdynia, ZTM Gdańsk lub PKP SKM w Trójmieście podczas wykonywania pierwszej jazdy w czasie 4 godzin od otrzymania potwierdzenia dokonania zapłaty;
  • Płatności on-line może dokonać Klient poprzez wybranie opcji "sposób płatności" (dostępne są do wyboru: karta płatnicza, przelew elektroniczny), który zamieszczony jest w formularzu. W przypadku braku potwierdzenia formy płatności, następuje automatyczne anulowanie transakcji.
  • Otrzymane przez Klienta na podany podczas pierwszej rejestracji w systemie MZK Wejherowo adres poczty elektronicznej potwierdzenie dokonania transakcji lub e-faktura (wyłącznie na prośbę Klienta i po wyrażeniu pisemnej zgody na otrzymywanie e-faktur), dokumentują dokonanie zakupu biletu elektronicznego. Dokumenty te nie uprawniają do wykonywania podróży.
  • Klient samodzielnie drukuje e-fakturę na papierze formatu A-4 w orientacji pionowej.
  • Klient odpowiada za czytelność wydrukowanej faktury.
  • Klient ma możliwość anulowania transakcji dotyczącej elektronicznego biletu okresowego lub miesięcznego (nie dotyczy biletów 24 i 72 godzinnych) w terminie do 4 (czterech dni) przed rozpoczęciem daty jego ważności. W przypadku wygenerowania e-faktury dotyczącej anulowanej transakcji na adres poczty elektronicznej podany w zgodzie na otrzymywanie e-faktur, Klient otrzyma e-fakturę korygującą.
  • Duplikaty (na pisemną prośbę Klienta) do faktur wystawianych i przesyłanych w formie elektronicznej będą wystawiane w formie papierowej.

§6.

  Warunki anulowania transakcji:
  • Elektroniczny bilet okresowy - transakcja może być anulowana na 4 dni kalendarzowe przed datą rozpoczęcia ważności biletu;
  • Elektroniczny bilet jednoprzejazdowy - po dokonanym zakupie transakcja nie podlega anulowaniu lub korekcie.
  • Elektroniczny bilet metropolitalny 24 godzinny i 72 godzinny - po dokonanym zakupie transakcja nie podlega anulowaniu lub korekcie.
  • Po zatwierdzeniu wyboru emitenta biletu od dnia poprzedzającego rozpoczęcie terminu ważności biletu nie będzie możliwości zmiany emitenta biletu lub anulowania transakcji.

§7.

  Wystawianie faktur VAT.
  • Potwierdzenie zakupu otrzymane pocztą elektroniczną o dokonanym zakupie biletu elektronicznego nie jest fakturą VAT;
  • Dokonanie zakupu biletów elektronicznych może być, wyłącznie na prośbę Klienta, potwierdzone e-fakturą zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2010 r. (Dz.U. 2010, nr 249, poz. 1661 z późn.zm.);
  • Zgodnie z §3 Rozporządzenia faktury mogą być wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej, pod warunkiem uprzedniej akceptacji tej formy przez odbiorcę faktury;
   • Dla biletów, których emitentem jest: Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo, MZK Wejherowo wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści bezpiecznym podpisem elektronicznym oraz znacznikiem czasowym w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. nr 130, poz. 1450,z późn. zm.);
   • Dla biletów, których emitentem jest: Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku, Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni, Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej lub PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście, MZK Wejherowo wystawia i przesyła faktury w imieniu Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku, Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni, Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej lub PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści bezpiecznym podpisem elektronicznym oraz znacznikiem czasowym w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. nr 130, poz. 1450,z późn. zm.);
  • MZK Wejherowo wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści bezpiecznym podpisem elektronicznym oraz znacznikiem czasowym w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. nr 130, poz. 1450,z późn. zm.);
  • Duplikaty (wyłącznie na pisemną prośbę Klienta) do faktur wystawianych i przesyłanych w formie elektronicznej, będą wystawiane w formie papierowej;
  • Wystawcą e-faktury VAT jest Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 84-200 Wejherowo, ul. Tartaczna 2 NIP 588-19-99-910;
  • E-faktury, do których dane Klient wskazał w trakcie rejestracji w formularzu "AKCEPT", wystawiane są w każdym przypadku nie później niż siódmego dnia od dnia otrzymania płatności, z wyjątkiem pierwszej e-faktury, która może być wystawiona i przesłana nie wcześniej niż od dnia następującego po dniu otrzymania pisemnej akceptacji Klienta;
  • Wnioski o wystawienie duplikatu e-faktury, o których mowa w punkcie 7 należy składać na adres: Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o., 84-200 Wejherowo, ul. Tartaczna 2 lub na adres poczty elektronicznej: isoke@mzkwejherowo.pl;
  • Dane niezbędne do wystawienia faktury VAT pobierane są automatycznie z formularza wypełnionego przez Klienta podczas rejestracji w systemie MZK Wejherowo;
  • Duplikaty e-faktury odebrać będzie można w siedzibie spółki lub przesyłane będą za pośrednictwem poczty na koszt Odbiorcy faktury. W przypadku zamówienia przesyłki faktury drogą pocztową, opłata w kwocie 6,10 zł. winna być wpłacona na konto MZK Wejherowo Sp z o.o. nr 58116022020000000061964427, Bank Millennium S.A., przed wysłaniem faktury.

Rozdział 3
Prawa i obowiązki Stron

§8.

  Prawa i obowiązki Klienta
  • Klient ma prawo do:
   • dokonywania wielokrotnych zakupów biletów elektronicznych;
   • składania wniosków reklamacyjnych.
  • Klient zobowiązany jest:
   • zapoznać się z Regulaminem MZK Wejherowo, i zaakceptować go przyciskiem "Wyrażam zgodę na warunki Regulaminu MZK Wejherowo", a w przypadku zakupu biletu dla Pasażera, który nie jest Klientem;
    • podać w trakcie zakupu biletu elektronicznego numer karty elektronicznej Pasażera;
    • zapoznać Pasażera (nie będącego jednocześnie Klientem), z postanowieniami Regulaminu MZK Wejherowo.
   • zapoznać się i postępować zgodnie z "Instrukcją obsługi" dostępnej na stronie internetowej "Instrukcja Obsługi - MZK WEJHEROWO", "Instrukcja Obsługi - MZKZG", "Instrukcja Obsługi - ZKM w Gdyni", "Instrukcja Obsługi - ZTM w Gdańsku", "Instrukcja Obsługi - PKP SKM w Trójmieście";
   • korzystać z systemu MZK Wejherowo zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu MZK Wejherowo;
   • nie przenosić praw, wynikających z zawarcia umowy, na osoby trzecie;
   • w przypadku wniosku przesłanego za pośrednictwem poczty - ponosić wszelkie koszty z tym związane (np. znaczków pocztowych).
  • Pasażer podczas korzystania z elektronicznego biletu komunikacji miejskiej zobowiązany jest do stosowania się do obowiązującej taryfy biletowej, przepisów porządkowych u przewoźnika;
  • Pasażer wykonujący przejazdy pojazdami sieci MZK Wejherowo zobowiązany jest do kasowania karty elektronicznej w kasowniku biletów elektronicznych podczas każdego wsiadania bądź wysiadania do/z pojazdu komunikacji miejskiej;
  • Pasażer wykonujący przejazdy pojazdami sieci ZTM w Gdańsku, ZKM w Gdyni, SKM w Trójmieście zobowiązany jest do posiadania przy sobie karty elektronicznej i udostępnienia w przypadku kontroli w środkach komunikacji zbiorowej;
  • W przypadku niespełnienia wymagań określonych w punkcie IV, Pasażer traktowany jest, jak podróżny bez ważnego biletu na przejazd;
  • Akceptując Regulamin MZK Wejherowo Klient oświadcza, że:
   • wszelkie informacje dostarczone przez niego w trakcie korzystania z systemu MZK Wejherowo - w tym numer karty elektronicznej - są prawdziwe i zgodne z jego najlepszą wiedzą;
   • zapoznał Pasażera na rzecz którego zakupił elektroniczny bilet komunikacji miejskiej z postanowieniami Regulaminu MZK Wejherowo;
   • posiada zdolność do zawarcia umowy, zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego.

  §9.

  Prawa i obowiązki MZK Wejherowo.
  • MZK Wejherowo ma prawo odstąpić od umowy zakupu elektronicznego biletu komunikacji miejskiej zawartej przy wykorzystaniu systemu MZK Wejherowo, w przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu MZK Wejherowo.
  • W związku z umową zakupu i przewozu zawartą za pośrednictwem systemu MZK Wejherowo, Spółka MZK Wejherowo jest zobowiązana do:
   • ponoszenia kosztów transakcji dokonywanych przy pomocy płatności on-line, tj. przyjmowania płatności za elektroniczny bilet komunikacji miejskiej;
   • udostępniania Klientowi na koszt własny elektronicznej faktury VAT potwierdzającej zakup elektronicznego biletu komunikacji miejskiej oraz faktury korygującej w określonym przypadku, dla którego wystawiona została faktura VAT;
   • wykonania/wykonywania przewozu zgodnie z zawartą umową;
   • rozpatrzenia wniosku reklamacyjnego złożonego przez Klienta.
  • Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o.z siedzibą w Wejherowie przy ul. Tartacznej 2, 84-200 Wejherowo jest administratorem Pani/Pana danych osobowych, którzy złożyli zamówienie na bilet poprzez Internetowy System Obsługi Karty Elektronicznej, którego emitentem jest Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o.. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usługi sprzedaży biletów przez internet, ich kodowania na wskazanej karcie, komunikacji email w zakresie wymiany informacji o statusie zamówienia, wystawieniu faktur w formie elektronicznej oraz obsługi zgłoszeń reklamacyjnych, wniosków o wydanie karty elektoricznej, jej zablokowanie, a także prowadzenia ich ewidencji. - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.
  • Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej z siedzibą w Gdańsku przy ul. Sobótki 9, 80-247 Gdańsk jest administratorem Pani/Pana danych osobowych, którzy złożyli zamówienie na bilet poprzez Internetowy System Obsługi Karty Elektronicznej, którego emitentem jest Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej. Administrator powierza Procesorowi Miejskiemu Zakładowi Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o., przetwarzanie danych osobowych, w celu realizacji usługi sprzedaży biletów przez internet, ich kodowania na wskazanej karcie imiennej, komunikacji email w zakresie wymiany informacji o statusie zamówienia, wystawieniu faktur w formie elektronicznej oraz obsługi zgłoszeń reklamacyjnych, a także prowadzenia ich ewidencji. - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.
  • Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni z siedzibą w Gdyni przy ul. Zakręt do Oksywia 10, 81-244 Gdynia jest administratorem Pani/Pana danych osobowych, którzy złożyli zamówienie na bilet poprzez Internetowy System Obsługi Karty Elektronicznej, którego emitentem jest Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Administrator powierza Procesorowi Miejskiemu Zakładowi Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o., przetwarzanie danych osobowych, w celu realizacji usługi sprzedaży biletów przez internet, ich kodowania na wskazanej karcie imennej, komunikacji email w zakresie wymiany informacji o statusie zamówienia, wystawieniu faktur w formie elektronicznej oraz obsługi zgłoszeń reklamacyjnych, a także prowadzenia ich ewidencji. - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.
  • Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą w Gdańsku przy ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk jest administratorem Pani/Pana danych osobowych, którzy złożyli zamówienie na bilet poprzez Internetowy System Obsługi Karty Elektronicznej, którego emitentem jest Zarząd Transportu Miejskiego. Administrator powierza Procesorowi Miejskiemu Zakładowi Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o., przetwarzanie danych osobowych, w celu realizacji usługi sprzedaży biletów przez internet, ich kodowania na wskazanej karcie imiennej, komunikacji email w zakresie wymiany informacji o statusie zamówienia, wystawieniu faktur w formie elektronicznej oraz obsługi zgłoszeń reklamacyjnych, a także prowadzenia ich ewidencji. - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.
  • Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że Szybka Kolej Miejska w Trójmieście z siedzibą w Gdyni przy ul. Morskiej 350A, 81-002 jest administratorem Pani/Pana danych osobowych, którzy złożyli zamówienie na bilet poprzez Internetowy System Obsługi Karty Elektronicznej, którego emitentem jest Szybka Kolej Miejska w Trójmieście. Administrator powierza Procesorowi Miejskiemu Zakładowi Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o., przetwarzanie danych osobowych, w celu realizacji usługi sprzedaży biletów przez internet, ich kodowania na wskazanej karcie imiennej, komunikacji email w zakresie wymiany informacji o statusie zamówienia, wystawieniu faktur w formie elektronicznej oraz obsługi zgłoszeń reklamacyjnych, a także prowadzenia ich ewidencji. - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.
  • Klient zawsze odpowiada za posiadanie właściwego rodzaju ważnego biletu podczas przeprowadzanej kontroli biletowej przy wykonywaniu danego przejazdu. Brak otrzymania automatycznej informacji systemowej dotyczącej okresu upływu ważności biletu okresowego nie stanowi podstawy do uznania odwołania od nałożonej opłaty dodatkowej.

  §10.

  Postanowienia końcowe.
  • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie MZK Wejherowo, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm.) oraz Przepisów porządkowych i taryfowych stosowanych przez MZK Wejherowo.
  • Regulamin MZK Wejherowo jest ważny od 25 maja 2018 roku.
  • Regulamin internetowej sprzedaży biletów komunikacji miejskiej obowiązujący do 24.05.2018